Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?
Google Adwords
54.3
54.3%
57 phiếu
Bạn bè giới thiệu
17.1
17.1%
18 phiếu
Qua email quảng cáo
6.7
6.7%
7 phiếu
Qua phương tiện khác
21.9
21.9%
23 phiếu
Tổng cộng: 105 phiếu